Ønsker en ejer at renovere sin lejlighed, er der nogle regler man skal være opmærksom på. 

Først og fremmest hvad der står i vedtægternes §15 og §18.

Renoveringen skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

Kræver renoveringsarbejdet byggetilladelse fra Københavns Kommune, så er det ejers ansvar at sørge for dette.

Ejer er altså selv ansvarlig for at undersøge og overholde gældende regler for renoveringen af den pågældende område. Der er forhold som kan kræve kommunens godkendelse, f.eks. om du vil flytte på gulvafløb på badeværelse, eller flytte eller fjerne vægge, og det er ejers ansvar at undersøge dette og leve op til disse krav. F.eks. skal man have kommunens godkendelse til at flytte en døråbning selv om der er tale om at det sker i en ikke-bærende væg. Du kan få information om dette ved at kontakte kommunen, evt. på deres hjemmeside.

Husk, at alt arbejde som vedrører el / vand / kloak kræver autoriserede håndværkere og fakturaer / dokumentation som dokumenterer hvilket arbejde der er udført. 

Byggeaffald, som køkkenskabe, gipsplader, fliser, mursten og lignende, skal man selv bortskaffe. Det må ikke henstilles i storskralderum, da dette kun er beregnet til indbo.

Byggeaffald der henstilles på gadeplan til bortskaffelses SKAL dagligt bortkøres, og der skal fejes/ryddes op.

Skader som påføres ejendommen i forbindelse med renoveringen, er på ejers ansvar og regning. 

Man er ansvarlig for, at trappeopgangen dagligt holdes ren i hele renoveringsperioden. 

Ved renovering kan det ikke undgås at der opstår støj i form af elektrisk værktøj, hamren, banken og boren, og det kan godt være belastende for de omkringliggende lejligheder. Derfor har vi i foreningens Husorden angivet indenfor hvilke tidspunkter som denne støj kan ske, i tidsrummet fra kl. 07:00 – 19:00 på hverdage og fra kl. 09:00 – 13:00 i weekender og på helligdage.

Man skal være opmærksom på, at lodrette faldstammer, lodrette hovedforsyningsrør, er foreningens "ejendom".

Man skal derfor tænke sig godt om før man indkapsler disse, da foreningen til enhver tid have fuld adgang dertil. I tilfælde af, at der måtte opstå nedtagning og/eller reetableringer som konsekvens af manglende adgang til rørene, skal beboeren selv forestå disse samt omkostningerne deraf. 

Husk, at naboerne har krav på mindst 3 dages varsel, ved opslag i opgangen, såfremt der skal lukkes for vandtilførslen.

Når man en dag skal sælge sin lejlighed, så skal man være klar over følgende:

Ejer skal opbevare og kunne fremlægge byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser, hvis du har udført renovering/ombygning som kræver dette. Husk derfor at gemme alle bilag, tilladelser og fakturaer som vedrører din renovering.

Ejer skal kunne dokumentere at ændringer af el-, vand- og afløbsinstallationer er udført af autoriseret installatør. Ved ændring af badeværelse/vådrumsmembran, så skal dette dokumenteres ved hjælp af faktura som viser at det er indkøbt, og ved foto for at vise at vådrumsmembranen er monteret.